Help Sejifa fight Multiple Myeloma

Dear friends, acquaintances and relatives,

my heart breaks because I am in a situation to address you like this. Everyone who knows me better, knows that my mother has not given up for six years. She has already won once, now after exhausting fights, in addition to everything we have managed to do, we ask for your help.

For the tests and diagnostics for treatment in Turkey, until 16.12. In 2021, we need to raise a huge amount of money. (18 000€)

I never even dreamed that we would have to be put in this situation, but I promise that I do not want and will not remain indebted to everyone and anyone individually.

Powered by GGF

my mom…

Name and surname Sejifa Jašarević, born on August 24, 1976. At the age of 45, I have been struggling with the disease for 6 years. I live in Zenica, a fighter and mother of two children, a wife and a housewife.

I am aware that there is no easy story, and my nightmare and struggle has been going on since 2015, when after increased back and bone pain, I decided to diagnose what has been bothering me.

Cancer has been diagnosed. Life stops for a minute, the head cools down and the searches continue. Severe bone marrow and spinal cord disease puts me on the operating table for more than 8 hours. I can’t say that it was very difficult, because with God’s help and help to the family, I looked at life through the prism of the positive.

Rehabilitation, therapy and control continue. Diagnosis and therapy are still ongoing. And then, after a lot of research, I learned that a rare carcinogenic thing lives in my body, experts called it multiple myeloma.

Small, tiny and dynamite, it doesn’t choose. It spreads and does not warn, it must be controlled. My life has turned upside down.

I continued to go to therapies, controls, punctures, radiation and radiation, biopsies, surgeries. I use drugs, alternative medicine. 90% of the time I research and look for a way, how to live and how to move forward. Visits to Zagreb, Tuzla, other doctors. I was centrally treated and controlled at the KCUS in Sarajevo.

The disease subsided, the crown came, so my visits to the doctors decreased. I was prevented because of a pandemic, but I felt better.

After a while, various symptoms appeared that were not known, my arm functions weakened, my symptoms intensified, and I was told that at that moment, physical therapy restored the functions of my arms, bones and muscles. I reluctantly accepted, but then again.

The red alarm and the disease return.

Urgent referral to KCUS, hospitalization and additional daily examinations, biopsies and controls. Chemotherapy was included, after which I was transferred to oncology again. Re-radiation, receiving zometa, the body became saturated and I felt more and more tired.

Physically.

Mentally nothing could ever crush me, I am a mother, I am a fighter.

Multiple myeloma is starting to tie my hands, literally.

Tumor metastases occur on both shoulders, both arms, femurs, pelvis, and skull.

I am still on therapies, of which I receive Zometa (chemotherapy) every 21 days.

However, what’s next, the doctors asked themselves at the council and decided that even if they were so weak, they had to put me on systemic treatment. Either that or looking for hope, where medicine is advancing, where they know more about my illness.

Through friends and acquaintances, through research and advice, I learned that immunotherapy is the best solution. I am currently in the phase of sending documentation to a hospital in Turkey and gathering information on who and how can best help me.

And now, when they put everything down on paper, I am proud of my strength and power that dear God has given me, who listens to my tears and prayers every day. Who knows what is best for me, and a small voice whispers to me, to write my story.

It’s me.

It’s my story, a little tough, but tough stories are worth putting on paper as well. Kilograms of documentation are just confirmation of it.

Dragi prijatelji, poznanici i rodbino,
srce mi se slama, jer sam postavljen u situaciju da vam se ovako obraćam. Svi koji me bolje poznajete, znate da već dugih šest godina moja majka se ne predaje. Jednom je već pobijedila, sada poslije iscrpnih borbi, pored svega što smo uspjeli uraditi, molimo za vašu pomoć.

Naime za prve pretrage i dijagnostiku za liječenje u Turskoj, do 16.12. 2021 smo postavljeni u situaciju, da prikupimo ogromnu količinu novca.

Nikada nisam ni sanjao, da ćemo morati biti postavljeni u ovu situaciju, ali obećavam, da svakome i pojedinačno ne želim i neću ostati dužan.

Moja mama…
Imenom i prezimenom Sejifa Jašarević, rođena 24. augusta 1976. godine. Sa 45 godina u nogama sa bolešću se borim već 6 godina. Živim u Zenici, borac i majka dvoje djece, supruga i domaćica.
Svjesna sam, da lagane priče nema, a moja noćna mora i borba kreće od 2015 godine, kada nakon povećanih bolova u leđima i kostima, grudnom košu odlučujem se na pretrage.
Ustanovljen je rak. Život se na minutu zaustavlja, glava hladi i nastavljam sa pretragama. Teško oboljenje koštane srži i kičmenih pršljenova stavlja me na operacioni sto više od 8 sati. Ne mogu da kažem da je bilo mnogo teško, jer uz Božiju pomoć i pomoć porodice i familije sam život gledala kroz prizmu pozitive.
Rehabilitacije, terapije i kontrole se nastavljaju. Otkrivanje dijagnoze i postavljanje terapija još uvijek traju. I tada, nakon silnih pretraga saznala sam da u mome tijelu stanuje rijedka kancerogena stvar, stručnjaci je nazvaše multiplimijelom.
Mal, sitan i dinamitan, ne bira. Širi se i ne upozorava, kontrolisati se mora. Život mi se okreće naopačke.
Nastavljam odlaziti na terapije, kontrole, punkcije, radijacije i zračenja, biopsije, operacije. Koristim lijekove, alternativnu medicinu. 90% vremena istražujem i tražim način, kako živjeti i kako postupati naprijed. Posjete Zagrebu, Tuzli, ostalim doktorima. Centralno su me liječili i kontrolisali na Kliničnom univerzitetnom centru u Sarajevu.
Bolest se umirila, došla je i korona pa su se tako i moje posjete ljekarima smanjile. Bila sam spriječena od pandemije, ali osjećala sam se bolje.
Nakon nekog vremena, pojavljuju se razni simptomi koji nisu bili znani, funkcije ruku su mi oslabile, simptomi su se pojačavali, a meni su rekli da u tom momentu fizikalne terapije bi vratile funkcije ruke, kostiju i mišića. Objeručke sam prihvatila, međutim tada još jednom.
Crveni alarm i bolest se vraća.
Hitno slanje u KCUS, hospitalizacija i dodatne svakodnevne pretrage, biopsije i kontrole. Uključena je hemoterapija, nakon čega me opet premještaju na Onkologiju. Ponovna zračenja, primanja zomete, tijelo je postalo zasićeno i sve više sam osjećala umor.
Fizički,
Psihički me nikad ništa nije moglo shrvati, ja sam majka, ja sam borac.
Multipli mijelom počinje da mi veže ruke, bukvalno.
Metastaze tumora se pojavljuju na oba ramena, obje ruke, bedrene kosti, karlične kosti i lobanju.
Još uvijek sam na terapijama, od kojih Zometu (hemoterapiju) primam svakih 21 dan.
Međutim, šta dalje, pitali su se doktori na konziliju i odlučiše, da i ovako slabašnu me moraju postaviti na sistemsko liječenje. Ili to ili da tražim nadu, tamo gdje medicina napreduje, gdje znaju više o mojoj bolesti.
Preko prijatelja i poznanika, kroz istraživanja i savjete saznala sam da je imunoterapija najbolje riješenje. Trenutno sam u fazi slanja dokumentacije u bolnice po Turskoj i prikupljanje informacija, ko i kako mi može najbolje pomoći.
I sada, kada sve stavih na papir, ponosna sam na svoju jačinu i snagu koju mi je dragi Bog podario, koji svaki dan sluša moje tihe suze i molitve. Koji zna šta je za mene najbolje, a mali glas mi šapnu, da napišem svoju priču.
To sam ja.
To je moja priča, malo teška, ali teške priče vrijede da se i na papir stave. Kilogrami dokumentacije su samo potvrda za nju.
Powered by GGF